Home
Narodowy System RKiE
Wtorek, 11 grudnia 2018r.

Osoby upoważnione – żołnierze i pracownicy wojska – znacznie więcej informacji na wszystkie interesujące ich tematy mogą uzyskać na stronie Centrum Doktryn i Szkolenia SZ w resortowym systemie teleinformatycznym MIL-WAN. Zachęcamy do odwiedzenia naszej e-biblioteki, gdzie dostępne są wszystkie opracowane w CDiS SZ doktryny, dokumenty doktrynalne, publikacje, analizy oraz biuletyny systemów RKiE i SWD.

 

Pozostałe osoby, zainteresowane pozyskaniem informacji niezastrzeżonych, proszone są o kontakt z szefem Wydziału Upowszechniania Wniosków i Doświadczeń CDiS SZ – tel. 261 410 499.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

"Żeby coś znaleźć, trzeba wiedzieć czego się szuka .”

J. Twardowski

 

 

 

 

Słowo wstępu,

 

Szanowni Państwo dziękujemy za zainteresowanie nasza stroną oraz problematyką Rozwoju Koncepcji i Eksperymentowania. Zmianom w sztuce wojennej na przestrzeni tysięcy lat towarzyszył nieprzerwany rozwój technologii, strategii, taktyki, wymagający nieustannego śledzenia postępu naukowo-technicznego, sytuacji polityczno-ekonomicznej, nowych strategii oraz możliwości własnych i państw trzecich, celem odpowiedniego prognozowania i dostosowania sił zbrojnych do zmieniającego się środowiska strategiczno- operacyjnego. Dlatego wszelkim zmianom w pozyskiwaniu i użyciu techniki wojskowej oraz sposobu prowadzenia działań przyświeca jakiś pomysł, idea. Jej rozwinięcie i opis wykonany w sposób systemowy, ułatwiający sprawną realizację nazywamy koncepcją.

 

Koncepcja to idea zmian (będąca konsekwencją występowania dysfunkcji) zorientowana na rozwiązanie problemu uniemożliwiającego osiąganie pożądanych zdolnościMC 0583, MC Policy for NATO Concept Development and Experimentation, North Atlantic Military Committee, 2009, s. 4. daje ona podstawę do dalszych czynności. Prawidłowa kolejność działań po opracowaniu i zatwierdzeniu koncepcji to plan działania, doktryny i regulaminy.

 

Proces RKiE - to narodowy odpowiednik procesu Concept Development & Experimentation (CD&E) wykorzystywany między innymi w NATO oraz UE.

 

Narodowy System RKiE jest kompatybilny z przyjętymi w NATO rozwiązaniami systemu CD&E i wykorzystuje doświadczenia wynikające z ewolucji podobnych systemów w państwach SojuszuWprowadzonego dyrektywą MCM-0056-2010 Komitetu Wojskowego NATO.. Narodowy System RKiE został opracowany przez CDiS SZ i wdrożony rozkazem Szefa Sztabu Generalnego w dniu 17 września 2013 r., następnie zaktualizowany i dostosowany do nowego systemu dowodzenia i kierowania SZ RP decyzja Ministra ON nr 2/Spec/CDiS SZ z dnia 1 kwietnia 2015 r.

 

Celem Narodowego Systemu RKiE jest wsparcie rozwoju SZ RP przy zachowaniu narodowych priorytetów i uwarunkowań oraz interoperacyjność z sojusznikami. NSRKiE obejmuje szeroki zakres działań służących kreowaniu nowatorskich idei i możliwych do zastosowania rozwiązań, które po zweryfikowaniu przez eksperymentowanie mają zapewnić odpowiednie zdolności operacyjne oraz podnieść standardy funkcjonowania SZ RP.

 

Głównymi determinantami, które w zasadniczy sposób oddziałują na proces RKiE w SZ RP (rys. nr 1), a w szczególności na jego efektywność, są:

  • misja i zadania SZ RP,
  • dynamika zmian środowiska bezpieczeństwa RP,
  • standaryzacja i potrzeba zgrywania interoperacyjności z NATO, UE i innymi sojusznikami,
  • rozwój zdolności operacyjnych.

 

Rys 1. Determinanty oddziaływujące na proces RKiE w Siłach Zbrojnych RP.

 

Narodowy System RKiE wspiera proces planowania i programowania rozwoju SZ RP w ramach ich komponentów funkcjonalnych w obszarach: doktryn, organizacji, szkolenia, techniki, przywództwa, personelu, infrastruktury oraz interoperacyjności. Wspomaga, Organizatorów Systemów Funkcjonalnych, szefów komórek i dowódców (szefów, komendantów) jednostek organizacyjnych SZ RP w procesie poszukiwania i wdrażania nowych zdolności operacyjnych. Określa sposób opracowywania koncepcji jako przedsięwzięcia interdyscyplinarnego, w którym istotną rolę odgrywa analiza, eksperymentowanie i weryfikowanie przyjętych założeń na każdym etapie.

 

Analiza NSRKiE to ogół czynności mających na celu zbadanie zaobserwowanego problemu, jego elementów oraz określenie i zrozumienie przyczyn, czynników wywołujących ich występowanie i zachodzące między nimi zależności, relacje, wyciągnięcie wniosków a także zarekomendowanie działań mających na celu wyeliminowanie zaobserwowanych problemów. Wsparcie analityczne w procesie RKiE obejmuje również:

  • zdefiniowanie problemu i sprecyzowanie obszaru, którego on dotyczy,
  • poszukiwanie rozwiązań dla zdefiniowanych produktów, pozyskiwanie danych oraz interpretację wyników.

Eksperymentowanie jest kontrolowaną metodą prowadzenia badań, polegającą na czynnej modyfikacji zjawiska stanowiącego przedmiot badania z jednoczesnym obserwowaniem skutków tej modyfikacji.