Home
PRZEZNACZENIE I ZADANIA
Wtorek, 11 grudnia 2018r.


Przeznaczenie

Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych jest samodzielną jednostką organizacyjną resortu obrony narodowej podległą bezpośrednio Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i zajmującą się, między innymi, standaryzacją sojuszniczą i narodową w obszarze operacyjnym (opracowywanie doktryn), zbieraniem i wykorzystywaniem doświadczeń, a także eksperymentowaniem i poszukiwaniem nowych zdolności Sił Zbrojnych oraz koncepcji szkolenia wojsk. Zadania te stanowią nierozłączną całość, a ukierunkowane są na modernizację SZ RP oraz ich kompatybilność z armiami NATO.


Obszary działania

 

 

 

 

 

 Szczegółowe zadania:

  1.  W obszarze standaryzacji:

 • zarządzanie procesem standaryzacji sojuszniczej i narodowej w SZ RP;
 • implementacja oraz opracowanie doktryn, dokumentów doktrynalnych i publikacji uzupełniających; harmonizowanie ich zapisów;
 • zapewnianie spójności treści narodowych dokumentów doktrynalnych z dokumentami sojuszniczymi;
 • kształtowanie jednolitej terminologii związanej z bezpieczeństwem i obronnością państwa;
 • udział w pracach rad, paneli i grup roboczych Komitetu Wojskowego NATO związanych z opracowywaniem dokumentów doktrynalnych; ich opiniowanie oraz prezentowanie narodowego stanowiska.

  2.  W obszarze rozwoju koncepcji i eksperymentowania:
 • opracowanie oraz wdrożenie do działalności służbowej Narodowego Systemu Rozwoju Koncepcji i Eksperymentowania w SZ RP;
 • opracowywanie oraz weryfikowanie poprzez eksperymentowanie nowych rozwiązań, form, metod i procedur szkolenia dowództw, sztabów i wojsk;
 •  udział w wybranych eksperymentach lub obszarach eksperymentów, zarówno krajowych jak i prowadzonych przez NATO i UE, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych RP;
 • opracowanie i wdrożenie koncepcji szkolenia na odległość, weryfikowanie przyjętych rozwiązań w ramach programów pilotażowych.

 
  3.  W obszarze wykorzystania doświadczeń:

 • wdrażanie Systemu Wykorzystania Doświadczeń w SZ RP, kierowanie nim oraz doskonalenie jego funkcjonowania w oparciu o stworzone struktury i profesjonalnie przygotowany personel;
 • wdrażanie i monitorowanie procesów analiz oraz wykorzystania doświadczeń, wypracowywanie wniosków oraz rekomendowanie rozwiązań;
 • zarządzanie informacjami zawartymi w Centralnej Bazie Danych Systemu Wykorzystania Doświadczeń;
 • prowadzenie badań w ramach ćwiczeń z wojskami – wg opracowanej i wdrożonej metodyki;
 • upowszechnianie wniosków i doświadczeń  zebranych z realizacji procesu szkolenia oraz operacji prowadzonych przez SZ RP poza granicami kraju.