Home
KRONIKA WYDARZEŃ
Wtorek, 19 czerwca 2018r.
Spotkanie grupy roboczej ds. opracowania doktryny obronnej SZ RP
19.04.2017

19 kwietnia 2017 r.

W dniu 19.04.2017 r. w Sztabie Generalnym WP odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej powołanej do opracowania „Doktryny obronnej Sił Zbrojnych RP” – D-01(E). Otwarcia, w imieniu I Zastępcy Szefa SG WP, dokonał Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7 gen. bryg. Maciej Jabłoński. W dalszej kolejności dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia SZ płk Ryszard Romanowski przedstawił założenia do opracowania kolejnej edycji dokumentu, dostosowanej do aktualnych potrzeb narodowych i rozwiązań Sojuszu.

Opracowywany dokument będzie zasadniczą doktryną dotyczącą użycia SZ RP w czasie pokoju, kryzysu oraz wojny w wymiarze narodowym, sojuszniczym i koalicyjnym. Jego zapisy zostaną opracowane w oparciu o narodowe założenia polityki bezpieczeństwa państwa oraz rekomendacje Strategicznego Przeglądu Obronnego. Przedstawione w nim zostaną główne  kierunki polityki obronnej oraz misje i zadania SZ RP.

Ponadto w D-01(E) zostaną zawarte zapisy dokumentu Allied Joint Doctrine – AJP-01(E) oraz narodowych dokumentów normatywnych w celu zapewnienia interoperacyjności SZ RP umożliwiającej ich udział w operacjach Sojuszu. Zaktualizowane zostaną także narodowe i sojusznicze rozwiązania strukturalne dotyczące sił odpowiedzi NATO (ang. NATO Response Forces - NRF), hierarchia zagrożeń, kwestie rozdziału i synchronizacji problematyki reagowania kryzysowego, a także kierunki przyszłej współpracy militarnej Polski na arenie międzynarodowej.

Planuje się, że doktryna D-01(E) będzie uwzględniała reorganizację struktury kierowania i dowodzenia SZ RP, w tym utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej, a także zagadnienia dotyczące udziału SZ RP w przeciwdziałaniu zagrożeniom hybrydowym, działania w cyberprzestrzeni oraz współpracę z układem pozamilitarnym. Zgodnie z przyjętym planem prace nad dokumentem mają się zakończyć w marcu 2018 r.

 

Fotogaleria: